Algemene Voorwaarden

 

DEFINITIES

  1. IdeaVisible, de VOF, tevens handelend onder de handelsnaam UwIdeeOnline, UwIdeeInBeeld, UwIdeeGedrukt, Natalki, hierna te noemen: IdeaVisible, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 77246411

 

  1. Cliënt: de partij die een overeenkomst sluit met IdeaVisible.

 

  1. Prijzen: eenmalige projectkosten (hierna: projectprijs) en vaste periodieke kosten.

 

ALGEMENE BEPALINGEN

  1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge of schriftelijke) aanbiedingen en offertes van Leverancier, in de ruimste zin van het woord, alsmede op alle (mondelinge en schriftelijke) overeenkomsten, eveneens in de ruimste zin van het woord, tussen Leverancier en Opdrachtgever.

1.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Leverancier en Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.3 Opdrachtgever aanvaardt deze Algemene Voorwaarden met uitsluiting van eventuele door hem gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij Leverancier en Opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien partijen schriftelijk zijn

overeengekomen dat andere voorwaarden van toepassing zijn, gelden deze voorwaarden voor de specifieke opdracht waarvoor zij zijn overeengekomen.

 

1.4 Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

 

  1. Totstandkoming overeenkomst

 

2.1 Al onze (mondelinge of schriftelijke) offertes zijn vrijblijvend, tenzij tevoren schriftelijk een termijn voor aanvaarding respectievelijk geldigheid is overeengekomen. Niettemin heeft

Leverancier het recht om een offerte binnen 5 werkdagen, nadat hij Opdrachtgever heeft bereikt te herroepen.

 

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een offerte door Opdrachtgever middels een schriftelijk akkoord wordt aanvaard dan wel, indien geen offerte aanwezig is, Opdrachtgever een opdracht aan Leverancier geeft en laatstgenoemde die opdracht aanvaardt.

 

2.3 Indien Opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is Leverancier gerechtigd om alle in verband met die opdracht door haar gemaakte c.q. te maken kosten geheel bij Opdrachtgever in rekening brengen. Leverancier zal na betaling van de annuleringskosten door Opdrachtgever hetgeen gedurende de periode voorafgaande aan de annulering in het kader van die opdracht is ontwikkeld overhandigen aan de Opdrachtgever, een en ander met inachtneming van het overige gestelde in deze voorwaarden.

 

  1. Prijzen

 

3.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffing welke van

overheidswege worden opgelegd.

 

3.2 In geval van overschrijding van de overeengekomen prijs c.q. het tarief ten gevolge van

meerwerk, behoudt Leverancier zich het recht voor om op grond van een te overleggen

nacalculatie het uiteindelijke factuurbedrag aan te passen.

 

3.3 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van een door Opdrachtgever te betalen

periodiek vervallende bedragen, geldt dat Leverancier gerechtigd is door middel van schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

 

3.4 Leverancier is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

 

3.5 Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Leverancier kenbaar

gemaakte aanpassing van tarieven en prijzen zoals bedoeld in artikel 3.3 en 3.4, is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen beschreven kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen in de kennisgeving van Leverancier genoemde datum en waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren. Leverancier is in geval van ontbinding van de overeenkomst krachtens dit artikel niet tot schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden.

login-ideavisible